obecné podmínky a pravidla

Firma (dále též "organizátor") poskytuje služby zejména ve formě akcí. Akcí se rozumí zejména vzdělávací akce (školení, seminář, kurz apod.), střelecká akce (kurz střelby, výukový program, střelecká fun akce, ukázkový program apod.) či sportovní soutěž organizovaná firmou na základě uzavřeného obchodního vztahu s klientem (objednatelem), případně i jiná obdobná akce organizovaná firmou.

Pro všechny akce jsou stanoveny podmínky a pravidla, které jsou závazné pro všechny zúčastněné osoby.
Není-li u jednotlivé akce dohodnuto či stanoveno podrobněji či jinak (např. střelecké akce), platí obecné podmínky a pravidla uvedené zde.

Není-li stanoveno jinak, akce, pořádané firmou a prostory těchto akcí nejsou veřejné a jsou určeny výhradně pro účastníky autorizované klientem. Každý se akce účastní pod svým jménem a účastník akce je před jejím započetím nebo kdykoli v průběhu akce povinen na požádání organizátora prokázat svou totožnost a oprávnění k účasti.

V rámci akce je možno provádět pouze činnosti a používat technologie či nástroje, určené či schválené organizátorem, a to pouze určeným či schváleným způsobem. Provádí-li účastník v rámci akce činnosti či zachází-li s technologiemi či nástroji, jejichž užívání vyžaduje zvláštní zákonné oprávnění a způsobilost (např. střelba z palných zbraní, řízení motorových vozidel), je povinen toto oprávnění a způsobilost prokázat organizátorovi předem i kdykoli v průběhu akce.

Účastníkovi, jenž nedodrží stanovená pravidla, může být účast na akci odepřena či může být z jejího průběhu vykázán.

Vědomosti a dovednosti získané účastí v akci jsou určeny výhradně k využití v souladu s platným právem.

Organizátor si vyhrazuje právo provádět obvyklou dokumentační činnost k akci (zápis, reportáž, fotografie, film apod.) a získané materiály v přiměřené a obvyklé míře použít k dokumentaci i k propagaci firmy či služby. Zároveň v obdobném rozsahu umožní pořizování takových záznamů klientovi i účastníkovi, není-li dohodnuto jinak.

Organizátor si vyhrazuje právo, nastanou-li mimo jeho faktický vliv nepředvídatelné okolnosti, provádět změny v programu, organizaci či vedení akce podstatně neovlivňující úroveň, náplň a splnění cíle akce.

 

 

objednávky

Objednávka akce a její potvrzení se provádí ústně, písemně, telefonicky, e-mailem či jinou obvyklou formou. Pro některé akce je vyžadována specifická forma objednávky, například písemná přihláška či objednávka prostřednictvím internetového formuláře. Obchodní vztah mezi firmou a klientem se považuje za uzavřený, byla-li objednávka klientem provedena a firmou potvrzena akce.

Provedením objednávky klient souhlasí se všemi podmínkami a pravidly, stanovenými pro akci. Potvrzením objednávky se firma zavazuje za dohodnutých podmínek akci poskytnout.
Firma si vyhrazuje právo objednávku nepřijmout (nepotvrdit), a to i bez udání důvodu.

Klient provedením objednávky dále souhlasí, aby firma Roman Jareš se sídlem Přerov nad Labem 298, IČ: 71970321 uchovávala osobní údaje, zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, fax, e-mail a jiné poskytnuté informace, za účelem poskytnutí služby, včetně vyplnění, editování a třídění výše zmíněných údajů, v souladu s nařízením č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů po neurčitou dobu nebo dokud neobdrží písemnou žádost o odstranění těchto údajů.

Klient může za dohodnutých podmínek již potvrzenou objednávku akce před jejím konáním zrušit. Klient souhlasí, že při nedodržení těchto podmínek mu mohou být účtovány poplatky za storno.

Firma může potvrzení objednávky zrušit jen po dohodě s klientem nebo nastanou-li mimo její faktický vliv nepředvídatelné okolnosti, pro které nelze akci uskutečnit. V takovém případě poskytne klientovi v dohodnuté lhůtě akci náhradní nebo jiné dohodnuté náhradní plnění.

 

 

ceny a platební podmínky

Ceny jsou vždy uvedeny u nabídky jednotlivé akce (produktu).
Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny tam uvedené, jsou orientační či je stanoven orientační cenový limit.
Konečná cena je vždy smluvní.

Celkovou cenu akce obvykle tvoří cena služeb (výuky) a cena vynaložených nákladů, např. na technické zajištění, materiál, dopravu, ubytování, stravování apod.

Klient uhradí cenu akce na základě vystavené faktury, a to bankovním převodem na účet firmy nebo jiným dohodnutým způsobem. Klient souhlasí, že u některých akcí může být požadováno uhrazení části nebo celé ceny akce předem.

Firma Roman Jareš není plátcem DPH.

 

 

odpovědnost a náhrada škody

Každý se akce účastní na vlastní nebezpečí a je odpovědný za své jednání v jejím průběhu. Za skupinu účastníků obecně odpovídá klient či jím určený vedoucí skupiny účastníků.

Organizátor se zříká odpovědnosti za jakékoli následky, způsobené jinými osobami v důsledku porušení stanovených pravidel pro akci, zejména jejich porušení opakovaně či závažně jednáním, ohrožujícím život či zdraví osob či hrozícím škodou na majetku.

Organizátor se též zříká odpovědnosti za jakékoli následky, způsobené jinými osobami na základě nesprávného, svévolného či neúplného výkladu vědomostí a dovedností, získaných účastí v akci, či na základě jejich aplikace způsobem, který je v rozporu s platným právem.

 

 

copyright

Informace poskytované firmou Roman Jareš, zejména název, forma a obsah vzdělávacích a jiných akcí, písemné, obrazové a jiné obdobné materiály, jakož i obsah těchto i jiných internetových stránek, náležících firmě, jsou předmětem autorských práv. Přebírání, kopírování, rozmnožování, šíření či jiné využití takových informací ke komerčním, publikačním či obdobným účelům, které je v rozporu s platným právem, je zakázáno.

 

Nahoru

 

 

Index - vzdělávání dospělých - střelba - sportovní soutěže - reklama - reference - podmínky - faq - o nás - kontakt

 

podporujeme

partneři

doporučujeme

nenechte si ujít